Polityka prywatności

 1. Administrator ma świadomość jak istotna w dobie cyfryzacji jest ochrona prywatnych danych Klientów Administrator zapewnia, iż dobiera odpowiednie środki celem ochrony tychże danych celem ochrony prywatności Klientów. Działania podejmowane przez Administratora to m.in. szyfrowanie danych za pomocą systemu SSL, oraz protokół https://.
 2. Administrator sprawuje stałą pieczę nad procesem przetwarzania danych Klientów prowadzi działania celem ograniczenia dostępu do danych w możliwie największym stopniu, z zastrzeżeniem wyjątków wymaganych prawem lub ograniczeniami technicznymi.
 3. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest upoważnienie przyznane przez Klienta, jak również przepisy ustawowe względem danych niezbędnych w celu zawarcia z Administratorem umowy o świadczenie usług.
 4. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem danych niezbędnych do dokonania Rejestracji.
 5. Dane przekazywane przez Klientów oraz Artystów w trakcie Rejestracji są wykorzystywane dla celów logistycznych, księgowych, do kontaktowania się z Klientem w ramach obsługi Portalu oraz do innych czynności związanych z zawarciem lub wykonywaniem Umowy o świadczenie usług.
 6. Dane Klientów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane podmiotom trzecim w przypadkach wskazanych przez Administratora i za zgodą Klienta.
 7. W przypadku uzyskania przez Administratora informacji o korzystaniu przez Klienta z usług niezgodnie z Regulaminem lub z obowiązującymi przepisami prawa, Administrator ma prawo wykorzystywać dane Klienta w celu ustalenia jego odpowiedzialności.
 8. Administrator zapewnia Klientom możliwość przeglądania i modyfikacji danych osobowych, jak również zapewnia możliwość usunięcia tych danych o ile Użytkownik wyrazi wprost taką wolę.
 9. Administrator zagwarantuje prawa Klientów wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie. Klientów ma prawo w szczególności do wniesienia – w przypadkach określonych we właściwych przepisach prawa – pisemnego, żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację. Podstawą takiego wniosku będzie jednak wyłącznie uargumentowane stanowisko.
 10. Administrator wykorzystuje pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" pozwalają dostosowywać Portal do zindywidualizowanych potrzeb Klientów, jak również służą do opracowywania danych statystycznych dla celów wewnętrznych Administratora.
 11. Pliki „cookies” należy rozumieć jako dane informatyczne - zazwyczaj pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach Klientów przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie z którego korzysta Klient i odpowiednio wyświetlić stronę internetową. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. 
 12. Pliki „cookies” używane są w celu do dostosowywania zawartości stron internetowych do użytkownika lepszego korzystania ze stron internetowych. Pomagają też właścicielom stron internetowych rozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta z serwisów (na podstawie statystyk).
 13. Przeglądarki internetowe domyślnie pozwalają na umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu Klienta. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w przeglądarce internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie Klienta. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej, z których korzysta Klient. 
 14. Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.