Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG ELEKTRONICZNYCH

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Serwis internetowy udostępniany jest Użytkownikom pod adresem memy.pl
 • 2. Serwis internetowy prowadzony jest przez Operatora na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 • 3. Usługa Serwisu polega na udostępnianiu Użytkownikom oprogramowania (Aplikacji), za pomocą którego możliwe jest prowadzenie procesów związanych z promocją twórczości Użytkownika i ze sprzedażą stworzonych przez Użytkownika utworów. Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową oraz zalogowanie się przez Użytkownika na jego Konto, po uprzednim wyrażeniu zgody na treść niniejszego Regulaminu.

§ 2. DEFINICJE

 • 1. Serwis – serwis internetowy prowadzony za pośrednictwem strony internetowej pod adresem memy.pl, umożliwiający korzystanie z usług oferowanych i świadczonych przez Operatora drogą elektroniczną zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym korzystanie z udostępnianej przez Operatora Aplikacji, zgodnie z Regulaminem,
 • 2. Operator - właściciel serwisu memy.pl
 • 3. Użytkownik – osoba fizyczna o pełnej zdolności do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy prawa przyznają zdolność do czynności prawnych, korzystająca z usług Serwisu, po zaakceptowaniu przez nią treści Regulaminu,
 • 4. Produkt – utwory oferowane do sprzedaży przez Użytkowników w Serwisie,
 • 5. Aplikacja – udostępniane Użytkownikowi przez Operatora drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu oprogramowanie, wspierające w zakresie jego funkcjonalności i przeznaczenia promocję materiałów wgranych przez Użytkownika,
 • 6. Formularz rejestracji – formularz umożliwiający założenie Konta w Serwisie (logowanie Facebook, Google), odpowiadającego konkretnemu Użytkownikowi,
 • 7. Konto – oznaczony indywidualnym loginem Użytkownika zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Operatora, w którym gromadzone są dane Użytkownika,
 • 8. Usługa elektroniczna – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Operatora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu,
 • 9. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną.

§ 3. RODZAJ I ZAKRES USŁUG ŚWIADCZONYCH ZA POŚREDNICTWEM SERWISU

 • 1. Operator umożliwia za pośrednictwem Serwisu korzystanie z Usług elektronicznych
  • a) prowadzenie Konta w Serwisie oraz udostępnianie poprzez sieć Internet Aplikacji do korzystania na zasadach określonych w Regulaminie,
  • b) udostępnienie miejsca na serwerze w celu przechowywania danych przetwarzanych za pomocą Aplikacji,
  • c) tworzenie zarządzanego za pośrednictwem Aplikacji profilu Użytkownika oraz udostępnienie miejsca na serwerze w celu przechowywania danych wgrywanych za pomocą Aplikacji (hosting),
 • 2. Operator ma prawo do zamieszczania na Serwisie treści reklamowych, dotyczących usług Operatora. Treści te, stanowią integralną część Serwisu i prezentowanych w nim materiałów.
 • 3. Operator zastrzega sobie prawo do zmiany w dowolnej chwili istniejącej funkcjonalności Serwisu, w tym Aplikacji, w szczególności poprzez rozbudowę o nowe funkcje i udogodnienia dla Użytkowników.
 • 4. W związku z korzystaniem z Serwisu oraz Aplikacji Użytkownik nie nabywa jakichkolwiek praw do Serwisu oraz Aplikacji (ani jakiejkolwiek ich części), za wyjątkiem tych uprawnień, które wprost zostały mu przyznane w treści Regulaminu.
 • 5. Użytkownik w ramach korzystania z Aplikacji, na zasadach określonych Regulaminem i powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, uprawniony jest w szczególności do:
  • a) zamieszczania w Aplikacji informacji oraz plików, związanych z celem prowadzenia Serwisu,
  • b) opisywania umieszczonych przez siebie plików.
 • 6. Za skutki działań Użytkownika polegające na umieszczaniu lub udostępnianiu plików lub jakichkolwiek innych treści w Serwisie i Aplikacji odpowiedzialność ponosi wyłącznie Użytkownik podejmujący takie działania. W przypadku gdyby jakikolwiek podmiot wystąpił z roszczeniami wobec Operatora z tytułu umieszczenia lub udostępnienia przez danego Użytkownika określonych plików lub jakichkolwiek innych treści w Aplikacji, Użytkownik będzie zobowiązany zadośćuczynić uzasadnionym roszczeniom odpowiednio Operatorowi lub podmiotowi opisanemu powyżej, zgłaszającemu roszczenia, wstępując do sporu w miejsce Operatora. W przypadku, gdyby Operator zadośćuczynił takim roszczeniom, zastrzega on sobie prawo domagania się od Użytkownika naprawienia szkód poniesionych z tego tytułu, w tym kosztów pomocy prawnej.
 • 7. Użytkownik, korzystając z Aplikacji poprzez umieszczanie konkretnych plików lub jakichkolwiek innych treści zapewnia, iż przysługują mu do nich wszelkie prawa, w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe, a także że nie narusza swym działaniem praw osób trzecich.

§ 4. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU I APLIKACJI

 • 1. Użytkownik może korzystać z Serwisu i Aplikacji przez siedem dni w tygodniu i dwadzieścia cztery godziny na dobę, za pośrednictwem urządzeń komunikujących się z Internetem (komputer, telefon), wyłącznie poprzez stosowną przeglądarkę internetową, przy zapewnieniu dostępu do poczty elektronicznej. Operator zastrzega, że w przypadku niektórych usług, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, niezbędne jest włączenie w przeglądarce internetowej Użytkownika obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java Flash, a także cookies.
 • 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności za problemy lub utrudnienia techniczne w sprzęcie komputerowym Użytkownika, uniemożliwiające mu prawidłowe korzystanie z Serwisu oraz Aplikacji.
 • 3. W celu rozpoczęcia korzystania z Usług elektronicznych w ramach Aplikacji, Użytkownik musi dokonać rejestracji Konta za pomocą Formularza rejestracji, przy wyrażeniu akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu.
 • 4. Dane podane przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji Konta są niezbędne do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Aplikacji oraz rozpoczęcia korzystania z usług świadczonych przez Operatora zgodnie z Regulaminem. Podawane przez Użytkownika dane muszą być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.
 • 5. W okresie obowiązywania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego aktualizowania tych danych w każdym przypadku ich zmiany.
 • 6. Użytkownik nie może przenosić praw i obowiązków wynikających z umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu oraz Aplikacji na inne podmioty bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora, pod rygorem nieważności.

§ 5. WARUNKI ŚWIADCZENIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 • 1. Dostęp i korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu, w tym z Aplikacji, jest nieodpłatne.
 • 2. Umowa o świadczenie Usługi Elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Serwisie zawierana jest na czas nieokreślony.
 • 3. Wszelką odpowiedzialność prawną za działania podjęte przez Użytkownika z wykorzystaniem Systemu i Aplikacji ponosi Użytkownik.

§ 6. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 • 1. Użytkownik zobowiązany jest do współpracy z Operatorem przy wykonywaniu Usług elektronicznych, świadczonych przez Operatora na podstawie niniejszego Regulaminu.
 • 2. Użytkownik zobowiązuje się do udzielania Operatorowi wszelkich informacji niezbędnych do należytego świadczenia Usług elektronicznych, zgodnych ze stanem faktycznym oraz udostępniania informacji potrzebnych do należytego wykonania Usług Elektronicznych.
 • 3. Użytkownik korzystający z Aplikacji jest zobowiązany do podawania rzetelnych oraz prawdziwych informacji.
 • 4. Korzystając z Serwisu oraz Aplikacji, Użytkownik zobowiązany jest do działania w sposób zgodny z prawem, a także dobrymi obyczajami, szanując dobra osobiste oraz prawa autorskie i prawa pokrewne przysługujące osobom trzecim. Użytkownik nie może podejmować działań, które negatywnie wpływają na bezpieczeństwo działania Serwisu i Aplikacji lub w inny sposób szkodzą innym Użytkownikom.
 • 5. Użytkownik zobowiązuje się do niedostarczania Operatorowi treści o charakterze bezprawnym.
 • 6. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia Operatora w przypadku naruszenia Regulaminu przez innego Użytkownika Serwisu.
 • 7. Operator uprawniony jest do czasowego zablokowania Konta Użytkownika w przypadku stwierdzenia zagrożenia bezpieczeństwa Konta. Operator uprawniony jest do uzależnienia dalszego korzystania z Konta przez Użytkownika od dokonania przez niego zmiany hasła dostępowego do tego Konta.
 • 8. Zabronione jest jakiekolwiek gromadzenie i przetwarzanie danych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie lub Aplikacji w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest także wykorzystywanie oznaczeń Serwisu, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych.

§ 7. PROCESY UDOSTĘPNIONE PRZEZ SERWIS W RAMACH APLIKACJI

 • Użytkownik za pośrednictwem Aplikacji ma prawo w szczególności do:
  • a) prezentacji wgranych przez siebie materiałów,
  • b) komentowania swoich i cudzych materiałów
  • c) oceniania swoich i cudzych materiałów

§ 8. PRAWA AUTORSKIE I PRAWA POKREWNE

 • 1. Użytkownik z chwilą zaakceptowania Regulaminu uznaje, że całość praw autorskich i wszystkie znaki towarowe związane z Serwisem i Aplikacją oraz Kontami Użytkowników, a nie wyłączone postanowieniami odrębnych przepisów czy licencji, należą do Operatora i podlegają prawnej ochronie, w szczególności na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.).
 • 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie praw, o których mowa w punkcie 1
 • 3. Pobieranie, wykorzystywanie oraz przetwarzanie treści Serwisu oraz Aplikacji, w tym za pomocą robotów internetowych lub innych automatycznych systemów pobierania danych z Serwisu oraz Aplikacji bez zgody Operatora, stanowi naruszeniem Regulaminu.

§ 9. ODPOWIEDZIALNOŚĆ SERWISU ORAZ OBOWIĄZKI OPERATORA

 • 1. Wykonując umowę zawartą pomiędzy Stronami, Operator zobowiązuje się wykonać Usługę elektroniczną z należytą starannością.
 • 2. Odpowiedzialność Operatora doznaje następujących ograniczeń:
  • a) Operator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek bezprawne działania Użytkownika korzystającego z usług Serwisu oraz Aplikacji,
  • b) Operator nie ponosi odpowiedzialności za straty, które poniósł Użytkownik w związku z niezawinionym przez Operatora działaniem Aplikacji, jak również z tytułu ewentualnych utraconych korzyści przez Użytkownika.
 • 3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za poniesioną przez Użytkownika szkodę niezawinioną przez Operatora.
 • 4. Operator jest uprawniony do czasowej przerwy w działaniu Serwisu i świadczonych przez niego Usług elektronicznych z przyczyn technicznych, związanych w szczególności z usunięciem usterek Serwisu.
 • 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności wobec Użytkowników za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług elektronicznych z przyczyn nie leżących pod stronie Operatora, w tym spowodowanych działaniem siły wyższej.
 • 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Serwisu, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu.
 • 7. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Serwisu wymaga dodatkowej weryfikacji danych, Operator może:
  • a) udzielić Użytkownikowi ostrzeżenia za pośrednictwem poczty elektronicznej,
  • b) ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Serwisu, a także zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika, w związku z naruszeniem przez niego postanowień niniejszego Regulaminu. Niezależnie od zawieszenia Konta, Użytkownik ponosi odpowiedzialność za działania i jego następstwa w ramach Serwisu podjęte wobec Operatora lub innych Użytkowników, stanowiące podstawę do zawieszenia Konta, z uwzględnieniem postanowień § 11 niniejszego Regulaminu,
  • c) uzależnić korzystanie przez Użytkownika z Serwisu i Konta od potwierdzenia przez niego jego wiarygodności podanych danych stosownymi dowodami.

§ 10. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE DOTYCZĄCE USŁUG ŚWIADCZONYCH PRZEZ OPERATORA

 • 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu oraz Aplikacji Użytkownik może składać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected]
 • 2. Użytkownik uprawniony jest do złożenia reklamacji, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Operatora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
 • 3. Zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym jak największej ilości informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – celem usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji przez Operatora.
 • 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Operatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni.
 • 5. Odpowiedź Operatora w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym, formularzu rejestracyjnym lub w inny podany przez Użytkownika sposób.

§ 11. WARUNKI ROZWIĄZANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 • 1. Strony mogą rozwiązać umowę o świadczenie Usługi elektronicznej za jednomiesięcznym okresem wypowiedzenia, z zastrzeżeniem ust. 3 niniejszego paragrafu.
 • 2. Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, tj. od dnia rejestracji Konta w Serwisie, bez podawania przyczyn i bez ponoszenia kosztów z tym związanych, przesyłając stosowne oświadczenie za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: [email protected] Treść oświadczenia o odstąpieniu od Umowy stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu. Operator niezwłocznie prześle Użytkownikowi, będącemu konsumentem, na trwałym nośniku potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 • 3. Operator może zablokować Konto Użytkownika, a nawet wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez okresu wypowiedzenia, w szczególności w przypadku, gdy Użytkownik:
  • a) narusza Regulamin,
  • b) dostarcza treści o charakterze bezprawnym, po bezskutecznym wcześniejszym wezwaniu do zaprzestania naruszeń z wyznaczeniem odpowiedniego terminu
  • c) działa na szkodę Operatora,
  • d) poda nieprawdziwe dane w procesie rejestracji lub nie zaktualizuje niezwłocznie zmiany podanych danych odpowiednio do stanu faktycznego,
  • e) dopuszcza się działań zmierzających do naruszenia bezpieczeństwa danych przetwarzanych w Serwisie oraz za pomocą Aplikacji lub podejmuje nieuprawnioną próbę dostępu do Serwisu lub dokonuje innych czynności mających na celu zakłócenie prawidłowego działania Serwisu,
  • f) wykonuje czynności niezgodne z prawem.
 • 4. W przypadku rozwiązania umowy przez Operatora w trybie określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu, Użytkownik nie może ponownie zarejestrować się w Serwisie bez uprzedniej wyraźnej zgody Operatora wyrażonej na piśmie.
 • 5. Oświadczenie woli Operatora dotyczące wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu dla swej ważności wymaga formy pisemnej lub formy elektronicznej (przesłania oświadczenia woli za pomocą poczty elektronicznej) i winno być przesłane odpowiednio na adres Użytkownika lub adres elektroniczny Użytkownika, podany przez niego w danych kontaktowych.
 • 6. Okres wypowiedzenia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w ramach Serwisu rozpoczyna swój bieg począwszy od dnia doręczenia Stronie oświadczenia woli drugiej Strony umowy, o wypowiedzeniu umowy.
 • 7. Operator i Użytkownik mogą rozwiązać umowę o świadczenie usług elektronicznych w każdym czasie w drodze porozumienia stron.

§ 12. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • 1. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Operatora w ramach Serwisu i Aplikacji na warunkach określonych w Regulaminie, jest prawo polskie.
 • 2. Umowy zawierane przez Operatora w ramach działalności Serwisu oraz Aplikacji zawierane są w języku polskim, zgodnie z prawem obowiązującym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 • 3. Operator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Zmiany dokonane w Regulaminie Serwisu wiążą Użytkownika, pod warunkiem, iż został on prawidłowo poinformowany o zmianach i nie wypowiedział umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną w terminie siedmiu dni od dnia powiadomienia Użytkownika o zmianach przez Serwis.
 • 4. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Operatorem, a Użytkownikiem związane ze świadczonymi przez Operatora Usługami w ramach Serwisu i Aplikacji, zostają poddane właściwemu sądowi powszechnemu.
 • 5. Użytkownik będący Konsumentem uprawniony jest do skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach.
 • 6. Jeżeli którekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.
 • 7. Dostęp do niniejszego Regulaminu jest zapewniony w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu memy.pl a Użytkownik jest uprawniony do jego pobrania i sporządzenia jego wydruku.

§ 15. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • 1. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka prywatności.
 • 2. Operator zbiera podane przez Użytkowników ich dane osobowe oraz przetwarza je zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką ochrony prywatności zawartą w Polityce prywatności.
 • 3. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać osobom trzecim informacji dotyczących innych Użytkowników, które otrzymał od Operatora w związku z korzystaniem z Serwisu i Aplikacji, chyba że uprzednio uzyskał stosowną zgodę od Użytkownika, którego dane dotyczą. Użytkownik otrzymane od Operatora informacje o innych Użytkownikach może wykorzystać wyłącznie w celach związanych z przeprowadzeniem transakcji i z realizacją umów zawartych w wyniku transakcji.